KUNDETILTAK

Egenerklæring

Egenerklæring
Skriv inn navn på selskapet egenerklæringen gjelder
Skriv inn kundens personnavn (Fornavn Etternavn)
Skriv inn kundens fødselsnummer (11 siffer)
Finnes det reelle rettighetshavere i tillegg til kunden? *
Reell rettighetshaver: Fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. I et personlig foretak er dette aktuelt når foretaket har en medeier utover ektefelle/registrert partner eller det er annen som har kontrollerende innflytelse på foretaket. Tilsvarende gjelder der en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av en annen fysisk person.
Finnes det en eller flere fysiske personer, enten alene eller sammen med andre nære familiemedlemmer, direkte eller indirekte via andre foretak som:
Ingen reelle rettighetshavere

Oppgi navn på reelle rettighetshavere

Fornavn Etternavn
Er kontaktperson(er) som representerer kunden eller reell(e) rettighetshaver(e) nevnt ovenfor å anse som politisk eksponert person? Eller er noen av disse nært familiemedlem eller nær forretningsforbindelse til slik politisk eksponert person? *
Politisk eksponert person (PEP): Fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som: 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. 2. medlem av nasjonalforsamling. 3. medlem av styrende organ i politisk parti. 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes. 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. 6. ambassadør, chargé d' affaires eller militær offiser av høyere rang. 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. 8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

Oppgi informasjon om politisk eksponert person

Fornavn Etternavn
Fornavn Etternavn
Bekreftelse *

La oss utvikle din virksomhet sammen

Kontakt oss

© 2019 Sigma Regnskap AS

Foretaksregisteret 979 558 929 MVA