Egenerklæring fysisk person
Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer. I den tiden jeg er kunde/kontaktperson for kunden, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor. Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:
Skriv inn kundens personnavn
Skriv inn kundens fødselsnummer
Reell rettighetshaver: Fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. I et personlig foretak er dette aktuelt når foretaket har en medeier utover ektefelle/registrert partner eller det er annen som har kontrollerende innflytelse på foretaket. Tilsvarende gjelder der en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av en annen fysisk person.
Det skal angis om personer er politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person. En politisk eksponert person er definert etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering §2 f ) . Politisk eksponert person (PEP): Fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som: 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. 2. medlem av nasjonalforsamling. 3. medlem av styrende organ i politisk parti. 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes. 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. 6. ambassadør, chargé d' affaires eller militær offiser av høyere rang. 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. 8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
Skriv inn navn på foretaket egenerklæringen vedrører