Egenerklæring juridisk person
Jeg er kjent med at regnskapsfører er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, og av den grunn er pålagt å holde oversikt over hvem som er å anse som foretakets reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer. I den tiden jeg er kontaktperson for foretaket, vil jeg medvirke til å holde regnskapsfører orientert om eventuelle endringer i informasjonen nedenfor. Etter hva jeg er kjent med gjelder følgende for oppdragsforholdet:
Skriv inn navn på foretaket egenerklæringen vedrører
Politisk eksponert person (PEP): Fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som: 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. 2. medlem av nasjonalforsamling. 3. medlem av styrende organ i politisk parti. 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes. 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. 6. ambassadør, chargé d' affaires eller militær offiser av høyere rang. 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. 8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.